За Др.Маја Шушлевска Павковска

Специјалист интернист, Кардиолог

Едукација и искуство

 • 1999 - Медицинскиот факултет во Скопје
 • 1999 – 2001 - Поликлиника Јане Санадански
 • 2001 - 2003 - Меѓунарорна организација миграции (ИОМ) лекар
 • 2004 - 2008 - Специјализирала интерна медицина при медицинскиот факултет во Скопје
 • 2009 - Поликлиника Акус Медикус Скопје, специјалисти интернист
 • 2010 - Ординација за интерни болети и кардиологија Атиккор

Дијагностички вештини

 • Базична колор доплер ехокардиографија, напредна ехокардиографија: Strain echocardiography
 • Васкуларен колор доплер на каротиди, периферен артериски и венски доплер на долни екстремитети
 • Коронарен стрес тест, Холтер ЕКГ
 • Ултразвук на абдомен, доплер проценка на ренални артерии
 • Ехо на тироидна жлезда

Дополнително

 • Учество на меѓународни и регионални кардиолошки конгреси, секции и работилници
 • Напреден курс во организација на европската асоцијација за ехокардиографија, страин ехокардиографија,принципи и примена
 • Салцбург медицински семинар за липиден метаболизам, дебелина и атеросклероза.
 • Едукативен престој на одделот за кардиологија при евангелистичката болница во Холзминден, Ниедерсаксен, Сојузна Република Германија