Biochemical laboratory tests

[en]- Ординацијата има сосптвена лабораторија со 20 годишно искуство, но и опремена со современа апаратура во која се испитуваат голем број на хематолошки, биохемиски, имунолошки и турбидиметриски анализи и брзи, квалитативни тестови.

  • Комплетен хематолошки статус
  • Комплетен уринарен статус
  • Комплетен рутински биохемиски статус ( глуциден, липиден, протеински, ензимски, деградационен, електролитен итн.)
  • Маркери за анемија
  • Тумор маркери
  • Хормонален статус на тироидна жлезда, хормони и анализи потребни за дијагностицирање и следење на дијабетот
  • Тестови за инфективни заболувања