Diabetology, Endocrinology

[en]-Ендокринологијата ја проценува на функцијата на жлездите со внатрешно лачење, т.е. ендокриниот систем, додека дијабетологијата како нејзина подгранка обезбедува дијагностицирање, превенција и третирање на дијабетот и неговите акутни и хронични компликации.

Cardiology

[en]-Краток текст за кардиологија…. Улуги кои ги нудиме: ЕКГ – електрокардиографија , ЕКГ – електрокардиографија, 2Д базична колор доплер ехокардиографија, Speckle Tracking – напредна ехокардиографија, Коронарен стрес тест и др.

Laboratory

[en]-Ординацијата има сосптвена лабораторија со 20 годишно искуство, но и опремена со современа апаратура во која се испитуваат голем број на хематолошки, биохемиски, имунолошки и турбидиметриски анализи и брзи, квалитативни тестови.

About us

AtikCor is a private health organization with more than 23 years of professional medical experience.

At AtikCor Clinic we offer a full internistic assessment of patients at risk for heart disease and acquired cardiac disease is provided with assistance, as well as in patients with endocrine disorders. (?)

Schedule an appointment


EndocrinologyCardiologyLaboratory

Работно време

  • Monday08:00 - 16:00
  • Tuesday08:00 - 16:00
  • Wednesday08:00 - 16:00
  • Thursday08:00 - 16:00
  • Friday08:00 - 16:00

Контакт телефон: 123 4567 890